Algemene reisvoorwaarden 2012

Deze voorwaarden zijn van toepassing op groepsweken van Life Creations naar Damanhur in Italië.


Artikel 1: Inleidende bepaling

Artikel 1, lid 1
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis Life Creations gevestigd te Wirdum, Legedyk 52, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01107276.
Groepsweekovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de participant verstrekte opdracht door Life Creations wordt ontvangen, waardoor Life Creations zich jegens de participant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde groepsweek.
Participant: de partij met wie Life Creations een groepsweekovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene voorwaarden.
Registratieformulier: een door Life Creations opgesteld formulier waarmee de participant het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Life Creations geldende voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Life Creations. Degene die een groepsweek boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3. betaling:
Bij aanmelding dient u 25% van de reissom te voldoen, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom voldaan te zijn. Pas dan is uw aanmelding gedlig. Bij last-minute boekingen zullen wij u vragen de som telefonisch/internet over te maken. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4. wijzigingen door Life Creations:
Lid 1: De groepsweekorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vóór een termijn van drie weken voor aanvang van de groepsweek. Life Creations is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die de participant gemaakt heeft voor de reis voordat het termijn ingaat van de drie weken.
Lid 2: Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Life Creations zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Life Creations aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Life Creations een gelijkwaardig alternatief voorstel, of wordt er een deel van het workshopweekgeld terugbetaald. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Life Creations kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Life Creations. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5. aansprakelijkheid:
Life Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de groepsweek. Als de groepsweek niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de weekovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Life Creations. Eventuele schade wordt door Life Creations vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Life Creations is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant . De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken . De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de groepsweekorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Life Creations zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Life Creations is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Life Creations aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 6. verplichtingen van de reiziger:
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een week daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Life Creations van de week worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7. annulering en in de plaatsstelling:
Uiteraard kan het voorkomen dat u uw geboekte groepsweek moet annuleren. Daar zijn echter kosten aan verbonden.
a. bij annulering tot 28 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 28ste dag tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek: 75% van de reissom;
d. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek. 

Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 2 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Life Creations voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 8. klachtenbehandeling:
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Life Creations, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Life Creations. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Nieuwsbrief aanmelden

Nieuwsbrief

Meld je aan! Boeiende artikelen en een gratis ebook.
Online trainingen

Online trainingen

Schrijf je nu in voor de online trainingen!
Lees mijn weblog

Lees mijn artikelen

Ik schrijf regelmatig nieuwe artikelen.